ARTIKEL 1. RECLAMES

1.1 De afnemer is verplicht de verpakking direct bij aflevering en zo volledig mogelijk doch in elk geval op de volgende werkdag op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van de verpakking dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleverbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden.

1.2 Onverminderd hetgeen in 6.1 is bepaald, is de afnemer verplicht het geleverde zo snel mogelijk na aflevering en zo volledig mogelijk op eventuele beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van het geleverde dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleverbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden en indien deze niet bij aflevering vastgesteld worden, direct doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na aflevering, schriftelijk aan Distri Online te worden gemeld.

1.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk ingediend te worden en wel binnen 8 werkdagen na factuurdatum.

1.4 Na het verstrijken van de respectievelijk in 6.1,6.2, en 6.3 genoemde termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde en de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Distri Online in behandeling genomen.

1.5 Indien en voor zover de reclame door Distri Online gegrond wordt bevonden, is Distri Online uitsluitend verplicht het (de)gebrek(en)te herstellen danwel de ondeugdelijke goederen te vervangen naar keuze van Distri Online zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

1.6 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Distri Online.

1.7 Storingen en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in 1.2 genoemde termijn konden worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering van de geleverde goederen schriftelijk aan Distri Online te worden gemeld.

1.8 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming van Distri Online en onder door Distri Online te bepalen voorwaarden. De afnemer is verplicht de goederen zoveel mogelijk in de originele verpakking en zo min mogelijk beschadigd te retourneren. Ingeval van herstel danwel vervanging van ondeugdelijke goederen, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door Distri Online nader op te geven adres.

1.9 De geleverde producten zijn ontworpen voor normaal commercieel gebruik. Gebruik in beveiligde systemen, nucleaire toepassing/omgeving, levensondersteunende toepassingen of gebruik voor productie van wapens zijn verboden, tenzij schriftelijke toestemming van de fabrikant van de producten is verkregen. Afnemer dient zich er van te vergewissen dat de door Distri Online aan afnemer geleverde producten, danwel na verwerking door afnemer aan derden geleverde producten dat (mede) bestond uit door afnemer geleverde producten en/of materialen conform het vorenstaande gebruik worden gebruikt.